1.člen
S tem poslovnikom se ureja način dela in odločanja na občnem zboru Društva na srcu operiranih Slovenije

 2.člen
Občni zbor sestavljajo člani Društva na srcu operiranih Slovenije

3.člen
Občni zbor je sklepčen, če mu prisostvuje več kot polovica vseh članov, sklepe in odločitve pa sprejme z večino glasov prisotnih članov.

Če se ob otvoritvi dela občnega zbora in ob določeni uri začetka občnega zbora ugotovi nesklepčnost, lahko občni zbor po preteku 30 minut nadaljuje z delom in veljavnim sprejemanjem sklepov ne glede na število prisotnih članov  —po poteku tega časa je občni zbor sklepčen.

Volilno pravico na volilnem občnem zboru imajo člani Društva na srcu operiranih Slovenije. Število prisotnih ugotovi pred začetkom zbora verifikacijska komisija. Ta pripravi predlog liste prisotnih Društva na srcu operiranih Slovenije in tudi listo gostov.

Sklicatelj občnega zbora predlaga zboru izvolitev delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana.

4.člen
Delovni predsednik predlaga v izvolitev naslednje organe:

  • 3 člansko verifikacijko komisijo
  • 3 člansko volilno komisijo
  • zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika

5.člen
Sklepi in izvolitev organov Društva na srcu operiranih Slovenije se sprejemajo z javnim glasovanjem.

Občni zbor sklepa z javnim glasovanjem z dvigom rok. Glasovanje poteka tako, da predsedujoči vpraša najprej “Kdo je za?” , nato “Kdo je proti?”, volilna komisija ugotovi izid glasovanja.

Sklepi so sprejeti, če “ZA” glasuje večina članov navzočih na volilnem občnem zboru.

6.člen
Delovno predsedstvo nato predlaga dnevni red, ki je bil posredovan vsem vabljenim na volilni občni zbor. Spremembe in dopolnitve sprejema občni zbor z glasovanjem.

7.člen
Po razpravi o posamezni točki povzame predsedujoči ugotovitve, predloge oziroma sklepe, ki jih občni zbor potrdi z glasovanjem.

8.člen
Ta poslovnik stopi v veljavo, takoj po sprejetju na samem začetku volilnega občnega zbora Društva na srcu operiranih Slovenije.